صداهای عجیب و غریب از برج میلاد؟

مدیر عامل برج میلاد گفت: شنیدن صداهای عجیب از برج میلاد داستانسرایی است.